הפקת מים

הפקת מים

מרבית מי האגודה מופקים בקידוחים שקדחה האגודה בעצמה לאורך מדרונות הגלבוע בשנות השישים של המאה שעברה .יש לציין שעד שנות השישים קדחה האגודה קידוחים רבים במטרה למצוא מים, חלקם הגדול היו קידוחי אכזב. בקידוחים שנמצאו מים, הכמויות היו קטנות ובמליחות גבוהה. לפי עצת ההידרולוגים שליוו את האגודה (ד"ר שטרן) בראשית שנות השישים קדחה האגודה את הקידוחים במדרון הגלבוע שנמצאו בהם כמויות מים גדולות ובאיכות טובה. כמו כן באזור המזרחי של הגלבוע (אזור בית אלפא) נמצאו קידוחים מליחים בספיקות גדולות.

מקורות אלה שתוארו עד כאן סיפקו את המים לאגודה עד תחילת שנות האלפיים (2010) אז התחיל לפעול מפעל ההשבה (השבת קולחים בהמרה למכסות המים השפירים) והאגודה התחילה לקבל קולחים ולספק כמויות גדולות של מי קולחים מעורבים במי קידוחים. .